ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A dokumentum a hegygerinc.hu szervezésében megrendezésre kerülő események Szerződési feltételeit is tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://hegygerinc.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: bit.ly/hegygerinc-aszf

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Szabó Kitti e.v.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 3646 Nekézseny, Arany János 35.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@hegygerinc.hu

Cégjegyzékszáma:

Adószáma: 68065865-1-25

Nyilvántartási száma: 51171061

Nyilvántartásba történő felvétel napja: 2017.02.03

 

 1. FOGALMAK

2.1. Partner: A Partner egy gyűjtőfogalom, az a jogi vagy természetes személy

(vállalkozó), aki Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. A Partner

weboldalon teszi közzé a fizikai termékeit a vevők számára. A jelen ÁSZF- ben

a megrendelés, a teljesítés, az elállási jog gyakorlása, a szavatosság, a

panaszkezelés tekintetében a Szolgáltatón - a fizikai termékek esetén - a

Partnert is érteni kell, figyelemmel a 6.9. pontra.

2.2. Közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást

nyújtó szolgáltató - fizikai termékek esetében.

2.3. Közvetített szolgáltatás: a fizikai termékek esetén, a weboldalon keresztül a

Partner által elhelyezett termékek vagy szolgáltatások megvásárlásához,

igénybe vételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó

számára.

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó

rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre

külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2. A jelen Szabályzat 2017. augusztus 24. napjától hatályos és visszavonásig

hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a

Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11

(tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal

használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával

kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3. Szolgáltató anyagai, képzései, táborai, illetve az ezeken elhangzó, közölt

információk, tartalmak nem helyettesítik az orvosi és fizioterápiás kezelést,

ezért Szolgáltató valamennyi anyagát, tartalmát, szolgáltatását Felhasználó a

saját felelősségére használja, veszi igénybe. Szolgáltató semmilyen felelősséget

nem vállal az általa átadott információk, tartalmak, illetve az által nyújtott

szolgáltatások tekintetében.

3.4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,

vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált

felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve

kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket,

nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

3.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete

és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének

tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely

részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a

Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. VÁSÁRLÁS

4.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával, kurzusra jelentkezésével

kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató

feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2. Felhasználó a vásárlás, jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni.

A vásárlás, jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető

adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja

felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival

veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott

adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,

hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a

jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak

felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.5. A hegygerinc.hu oldalon keresztül történő rendezvényre való jelentkezések

esetén a fizetés és jelentkezés az oldalon zajlik.

4.6. A rendezvényre való jegyvásárlással a vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et, benne a

következőket: Részvétellemondás esetén pénzvisszafizetést a Szolgáltató nem

vállal.

4.7. Szolgáltató és megbízottjai a rendezvényeken fotókat és videófelvételeket

készíthet, amelyeken a vásárlók is szerepelhetnek. A fotó és videófelvételeket

Szolgáltató felhasználhatja és publikálhatja marketing-, üzletszerzési és egyéb

célokból a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakon, közösségi oldalakon,

szellemi termékekben és nyomdai reklámanyagokban. Az ÁSZF elfogadásával

a rendezvények résztvevője a fenti feltételeket elfogadja, fotó vagy

videóanyagokban való esetleges megjelenés esetén semmilyen jogi és anyagi

követeléssel nem élhet, saját maga Szolgáltató külön engedélye nélkül

Szolgáltató rendezvényein és tanfolyamain fotó- hang- és videófelvételeket

nem készíthet vagy publikálhat.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOKKÖRE

5.1. A megjelenített termékek, szolgáltatások, tanfolyamok kizárólag online

rendelhetők meg. A termékekre, szolgáltatásokra, tanfolyamokra vonatkozóan

megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát,

azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját (fizikai termék esetén).

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

5.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.3. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék

(szolgáltatás) valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak

azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és

egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak

megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát

kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem

beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és

kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt

megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 1. RENDELÉS MENETE

6.1. Felhasználó megadja a személyes adatait, majd megrendeli az adott terméket,

vagy szolgáltatást.

6.2. Felhasználó az alábbi fizetési módok közül tud választani:

6.2.1. Fizetési módok:

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg

Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult

a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét

online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi

szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

6.3. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél

(szolgáltatásoknál) vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen

esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a

vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a

megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

6.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján

minden költséget tartalmaz.

6.6. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt

minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt

adatokat.

6.7. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés/jelentkezés elküldését követően

visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó

megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő

elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem

érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség

alól mentesül. A megrendelés/jelentkezés és annak visszaigazolása akkor

tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási

felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert

Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához

tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás

csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés

akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata

visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a

megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 1. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a

megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül

elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató

hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól

eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja

közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás

nem vállalta e költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának

költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem

rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék

esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére

állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó

személyére szabtak.

7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás

egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó

kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul

vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát

elveszíti;

 1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a

pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására

nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy

higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően

elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 1. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a

vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és

amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak

meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított

harmincadik napot követően kerül sor;

 1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó

kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási

munkálatok elvégzése céljából;

 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes

szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a

fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 1. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések

kivételével;

 1. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 2. lakáscélú szolgáltatás kivételével (...) szabadidős tevékenységekhez

kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben

meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki

(tanfolyamok, képzések stb.)

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha

a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a

teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak

tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az

elállási jogát (online képzések, tanfolyamok, anyagok stb.)

7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét

követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14

napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a

szállítási díjat is.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód

igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód

alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől

való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől

számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy

Szolgáltató címen leadni.

7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot

megküldenie 14 napon belül.

7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt

visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,

kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.15. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta

az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,

hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe

venni.

7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap

segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a

postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés

alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén

ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A

megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja

vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

7.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára,

ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a

Fogyasztót terheli!

7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban

található elérhetőségeken.

7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő

Felhasználókat illeti meg.

7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási

szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék

kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14

napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,

email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax

küldésének idejét veszi figyelembe.

7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított

14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a

14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni

14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru

visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a

szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti

időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből

vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab

kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel

meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi

követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a

szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában

ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e

fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a

fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai

szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel

élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó

által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más

igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást

vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére

Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben

– a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is

áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt

volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két

éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági

igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó

igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető

vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban

már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba

már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –

kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék

kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által

adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e

jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági

igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági

igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése

esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező

jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató

jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás

alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó

részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak

megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét,

hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan

nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a

termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül

megilletik.

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható

élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan

károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan

kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő

behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából

keletkeztek.

8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,

Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás

a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐELJÁRÁS

10.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet

rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,

vagy akár csak nyugtával).

10.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót

terhelik (Ptk. 6:166. §).

10.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről

jegyzőkönyvet köteles felvenni.

10.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani.

10.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének

teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –

az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez

fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles

értesíteni a fogyasztót.

10.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést

legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

11.VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a

jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,

jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a

joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli

nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem

ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy

kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben

ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

12.PANASZKEZELÉS RENDJE

12.1. Weboldalunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a

megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben

Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak

teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy

levél útján is közölheti.

12.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint

orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy

másolati példányát átadja a vásárlónak.

12.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A

panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet

és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző

hatóságoknak kérésükre bemutatja.

12.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

12.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.

rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal,

illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos

illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok

elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

12.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,

melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/

12.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson

kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói

jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek

eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,

gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A

békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a

fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel

kapcsolatban.

12.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon

átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi

és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

12.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési

platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az

Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig

bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon

keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

12.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület

számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy

részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye

nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti

megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési

kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés

lehetőségének felajánlására terjed ki.

13.SZERZŐI JOGOK

13.1. Miután a Hegygerinc.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a

Hegygerinc.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely

részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő

közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása

és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

13.2. A Hegygerinc.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot

átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való

hivatkozással lehet.

13.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a

domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az

internetes reklámfelületeire.

13.4. Tilos a Hegygerinc.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek

adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak

tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás

használata, amellyel a Hegygerinc.hu weboldalon vagy azok bármely része

módosítható vagy indexelhető.

13.5. A Hegygerinc.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás

kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

13.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli

felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként

bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft. Felhasználó tudomásul

veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az

oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást

alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

14.ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

bit.ly/hegygerinc-adatkezelesi

15.VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvény (eKertv.)

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet A webáruház használatával a

Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztatóban

foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.

 

Nekézseny, 2023.05.23.